Sammu Naruto Strawberry Trust Association
 
 
 
 
Producer

[Aiba Ichigo-en]
Mobile : 090-8046-0015
Phone : 0475-82-7034
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
Benihoppe/Yayoihime/Kaorino
/Oi C Berry/Other

[Akira Ichigo-en]
Phone : 0475-82-0938
Mobile : 080-8763-1115
Kinds : Akihime/Tochiotome
/Benihoppe/Kaorino/Oi C Berry
/Kuro-ichigo/Chiba-berry/Koiminori
/Other
 
 
 

[Ishida no-en]
Phone : 0475-88-2367
Mobile : 090-2251-6624
Kinds : Akihime/Fusanoka/Benihoppe
/Yayoihime/Kuro-ichigo
/Oi C Berry
 

[Ishibashi ichigo-en]
Shop : 090-8430-9851
Strawberry picking : 090-6149-4910 / 090-4612-5191
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihoppe/Yayoihime/Kanamihime
/Oi C Berry/Sachinoka/Kuro-ichigo
/Chiba-berry/Other
 

 

 
 

[Uchiyama Ichigo-en]
Phone : 0475-82-4491 / 0475-82-0074
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihoppe/Yayoihime/kaorino
/Oi C Berry/koiminori/Chiba-berry
/Other
 

[KAJI Ichigo-en]
Phone : 0475-82-6207
Kinds : Akihime/Tochiotome/Benihoppe
/Yayoihime/Kanamihime/Kaorino
/Oi C Berry/Sachinoka/Koiminori
/Kuro-ichigo/Chiba-berry/Other
 
 

[Kawatsura Ichigo-en]
Mobile : 080-7704-4967
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihoppe/Yayoihime/Kaorino
/Oi C Berry/Sachinoka/Kuro-ichigo
/Mouikko/Koiminori
 

[Kubohara Ichigo-en]
Phone : 0475-82-5717
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihopppe/Yayoihime/Kaorino
/Oi C Berry/Chiba-berry/Amaotome

 

 

[Koyasu Ichigo-en]
Phone : 0475-82-4493
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihoppe/Yayoihime/Kaorino
/Oi C Berry/Yumenoka

[Koyama Farm]
Phone : 0475-84-4115 / 0475-84-0708
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihoppe/Yayoihime/Kaorino/Koiminori
/Kuro-ichigo/Mouikko/Koiminori/Other
 

 

 

[Sakuda Ichigo-en]
Phone : 0475-82-2343
Kinds : Benihoppe/Yayoihime/Oi C Berry
/Kuro-ichigo/Mouikko
 

[Junko no Ichigo-en]
Phone : 0475-82-5948
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihoppe/Yayoihime/Kaorino
/Oi C Berry/Chiba-Berry
 

 

 

[Strawberryhouse Ote]
Mobile : 090-1803-3144
Kinds : Fusanoka/Tochiotome/Benihoppe
/Kanamihime/Kaorino/Sachinoka
/Yumenoka/Chiba-berry/Koiminori

[Sugiya Ichigo-en]
Phone : 0475-82-4416
Kinds : Tochiotome/Other
 

 

 

[Hiroguchi Ichigo-en]
Phone : 0475-82-5815 / 0475-82-3553
Kinds : Akihime/Fusanoka/Tochiotome
/Benihoppe/Yayoihime/Kaorino
/Chiba-berry
 

[Maruki Ichigo-en]
Phone : 0475-82-4392
Kinds : Benihoppe/Fusanoka/Sachinoka
/Tochiotome/Kaorino
/Oi C Berry/Chiba-berry

[Midorikawa Ichigo-en]
Phone : 0475-82-4304
Kinds : Akihime/Tochiotome/Benihoppe
/Yayoihime/Kanamihime/Kaorino
/Oi C Berry/Sachinoka/Yumenoka
/Kuro-ichigo/Ohka/Chiba-berry/Koiminori
[Arinomi Farm]
Phone : 0475-89-1719
Kinds : Amaotome/Benihopp/Kaorino
/Oi C Berry/Kuro-ichigo/Chiba-berry/Koiminori

[Nagomi The Strawberry Farm]
Mobile : 090-8779-7103
Kinds : Akihime/Benihoppe/Kaorino
/Oi C Berry/Kuro-ichigo/Chiba-berry
/Koiminori 
Detail LinkIcon